Deklaracja dostępności Strony internetowej oraz terenu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej oraz terenu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Na teren centrum CITES wstęp mają tylko pracownicy ośrodka.

Nie przyjmujemy zwierząt od osób prywatnych.

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (niezależnie od wieku i stopnia niepełnosprawności) mogą korzystać z nieodpłatnego wstępu do ZOO wraz z towarzyszącym im opiekunem. Bilet upoważniający do wstępu należy pobrać w kasach lub Punkcie Obsług Klienta (POK), po okazaniu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (legitymacja lub orzeczenie).

Wejście na teren ZOO.

Wszystkie 3 wejścia do ZOO są przystosowane do wjazdu osób poruszających się na wózkach. Pobieranie biletu z kas przy ul. Ratuszowej i Jagiellońskiej, gdzie okienka są umieszczone stosunkowo wysoko, może stanowić pewną niedogodność dla osób na wózkach inwalidzkich (ale ZOO umożliwia nieodpłatny bilet również dla opiekuna osoby z niepełnosprawnościami).