Przedmiot działalności

Głównym przedmiotem działalności ZOO jest:

 1. prowadzenie hodowli zwierząt;
 2. prezentowanie ekspozycji stałych i okresowych wybranych gatunków zwierząt;
 3. realizacja zakupów, sprzedaży i wymiany zwierząt z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi;
 4. prowadzenie szeroko pojętej działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej oraz propagowanie idei ochrony gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem i ochrony ich naturalnego środowiska, a także postaw proekologicznych i wiedzy o środowisku;
 5. prowadzenie działalności dla potrzeb naukowych ZOO, współpraca z uczelniami i instytucjami naukowymi w kraju i poza granicą w zakresie edukacji pracowników, hodowli zwierząt, aklimatyzacji oraz restytucji gatunków ginących, żywienia i leczenia zwierząt dzikich;
 6. leczenie, rehabilitacja i poddawanie kwarantannie zwierząt nieudomowionych;
 7. wykorzystywanie terenów i obiektów ZOO w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych;
 8. tworzenie warunków organizacyjno-technicznych w celu rozwoju i utrzymania we właściwym stanie technicznym obiektów ZOO;
 9. planowanie budowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla potrzeb działalności ZOO oraz nadzór nad projektowaniem i realizacją inwestycji.
   

Dodatkową działalnością ZOO jest:

 1. działalność promocyjna ZOO;
 2. pełnienie funkcji kulturalno-oświatowej oraz wspieranie wybranych działań związanych z promocją sztuki, kultury i nauki;
 3. udostępnianie terenów i obiektów ZOO, w tym ich najem i dzierżawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. udostępnianie materiałów pozyskanych lub wytworzonych w wyniku działalności ZOO;
 5. prowadzenie innej aktywności związanej z działalnością ZOO.