Sprawozdania

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie jako jednostka budżetowa M. St. Warszawy, spełniając obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, poniżej prezentuje sprawozdania finansowe jednostki.

Bilans jednostki budżetowej