Status prawny

Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, powołaną Uchwałą Rady m. st. Warszawy nr IX/104/2003 z dnia 27 marca 2003 roku, zmienioną uchwałami Rady Warszawy: LII/1280/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. oraz  LXXI/2356/2022 z dnia 13 października 2022 r.

ZOO nie posiada osobowości prawnej. Rodzaj działalności wg PKD 9104Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody.

Podstawy prawne działania Ogrodu reguluje:

 • Statut Miejskiego Ogrodu Zoologicznego,
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 j.t. z późn. zm.),
 • Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786 j.t.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t. z późn. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy,
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j.t. z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy,
 • Ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t. z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w ogrodach zoologicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 26),
 • Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 j.t. z późn. zm.),
 • Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 27 marca 2003 r.
 • Przy ZOO funkcjonuje Rada Naukowa jako organ opinidawczo-doradczy.

 

Uchwała zmiana nazwy

Zmiana nazwy i statutu tekst ujednolicony

Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 27 marca 2003