Status prawny

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, powołaną Uchwałą Rady m. st. Warszawy.
Nr IX/104/2003 z dnia 27 marca 2003 roku. Nie posiada osobowości prawnej. Rodzaj działalności wg PKD 9104Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody.
 

Podstawy prawne działania Ogrodu reguluje:

 • Statut Miejskiego Ogrodu Zoologicznego,
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 j.t. z późn. zm.),
 • Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786 j.t.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t. z późn. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy,
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j.t. z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy,
 • Ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t. z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w ogrodach zoologicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 26),
 • Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 j.t. z późn. zm.),
 • Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 27 marca 2003 r.
 • Przy ZOO funkcjonuje Rada Naukowa jako organ opinidawczo-doradczy.


Statut

Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 27 marca 2003

Skład Rady Naukowej