Struktura organizacyjna

Ogólne zasady zarządzania:

  1. ZOO zarządza Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.
  2. Dyrektor kieruje ZOO przy pomocy:
    • Zastępcy Dyrektora
    • Głównego Księgowego
  3. Zastępcę Dyrektora i Głównego Księgowego zatrudnia i odwołuje Dyrektor ZOO, udziela im także pełnomocnictw.

       W systemie organizacyjnym ZOO wydziela się działy i komórki o ustalonych symbolach.

Schemat organizacyjny