Struktura organizacyjna

Ogólne zasady zarządzania:

  1. Przy Ogrodzie funkcjonuje Rada Naukowa jako organ opiniująco-doradczy.
  2. Dyrektor kieruje Ogrodem przy pomocy:
    • Zastępcy Dyrektora
    • Głównego Księgowego
  3. Ogrodem zarządza Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent m. st. Warszawy.
  4. Zastępcę Dyrektora i Głównego Księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ogrodu, udziela im także pełnomocnictw.
  5. Członków Rady Naukowej i jej Przewodniczącego powołuje i odwołuje na wniosek Dyrektora Prezydent m.st. Warszawy.


Schemat organizacyjnySkład Rady Naukowej