ZOO jest czynne codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym im. Antoniny i Jana
Żabińskich w Warszawie
A A + A
Wybierz język

"Aż strach się bać" - gra terenowa

17.10.2018 r.

Już niedługo rozpoczyna się najstraszniejszy okres w roku, dlatego nie możemy zostawić Was bez dreszczyku emocji i kropel potu spływających po czole. Stajemy na wysokości zadania i organizujemy dla was straszną GRĘ TERENOWĄ - "AŻ STRACH SIĘ BAĆ". Tylko dla odważnych!

Tego dnia nie zabraknie:

• Ciekawostek o wymarłych gatunkach,

• Strasznych zwierząt,

• Zaskakujących pytań,

• Niecodziennych konkurencji.

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM GRY.

 

REGULAMIN GRY TERENOWEJ „ AŻ STRACH SIĘ BAĆ” organizowanej przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie zwany dalej Organizatorem

 

I. Cel:

Popularyzacja wiedzy na temat wybranych żywych, zagrożonych wyginięciem lub wymarłych gatunków zwierząt za pomocą Gry terenowej z zadaniami związanymi z tematem Gry.

 

II. Uczestnicy i zapisy:

1. Uczestnikami Gry terenowej mogą być osoby w każdym wieku, chętne do wzięcia udziału w Grze
i godzące się na warunki Regulaminu.

2. Uczestnicy tworzą drużyny, w skład których wchodzi od 2 do 5 osób. W każdej drużynie musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia.

3. Gra odbywa się przy minimalnym udziale 3 drużyn. Do Gry nie może zgłosić się więcej niż 20 drużyn. W przypadku przekroczenia tej liczby, o udziale w Grze decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Zapisy do Gry odbywają się drogą mailową wolontariat@zoo.waw.pl, najpóźniej do 31 października 2018 roku. W tytule zgłoszenia należy podać „Aż strach się bać“, a w treści imię i nazwisko przynajmniej jednego pełnoletniego członka drużyny i liczbę osób.

5. Jedna osoba może zgłosić jedną drużynę. Osoba zgłaszająca musi być równocześnie uczestnikiem Gry.

6. Organizator potwierdzi udział drużyny w Grze drogą mailową.

7. Drużyny w momencie zgłaszania się do Gry powinny znać zasady niniejszego Regulaminu.

8. W przypadku rezygnacji z udziału w Grze należy niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie drogą mailową wolontariat|zoo.waw.pl| |wolontariat|zoo.waw.pl.

 

III. Miejsce i termin Gry terenowej:

Warszawa – Miejski Ogród Zoologiczny, 4 listopada 2018 r., godz. 9.30-13:30

Start: Rejestracja uczestników w Hipopotamiarni odbywać się będzie od 9.30 do 10.00. Spóźnione drużyny mogą nie zostać dopuszczone do Gry. Gra terenowa rozpoczyna się na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie o godz. 10.00.

Meta: Gra terenowa kończy się o godz. 13.00 w Ptaszarni.

 

 IV. Zasady przebiegu Gry i wyłaniania zwycięzców:

1. Do udziału w Grze terenowej upoważniają:
- aktualny i ważny bilet wstępu do Warszawskiego ZOO,
- wcześniejsze zgłoszenie zgodnie z pkt. II Regulaminu,
- zapoznanie się z Regulaminem.

2. Organizator zapewnia zestaw startowy tj. mapy, karty drużyn, długopis.

3. Drużyny uczestniczące w Grze terenowej wyruszają na tzw. trasę Gry w oparciu o przekazane mapy (karty drużyny).

4. Karta drużyny jest równocześnie planszą, w której uczestnicy umieszczają swoje odpowiedzi.

5. Trasa prowadzi przez teren Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Jej poszczególne punkty oznaczone są na przekazanych mapach.

6. Uczestnicy mają możliwość wyboru swojej trasy Gry przy założeniu, że zadaniem każdej drużyny jest dotarcie do wszystkich punktów kontrolnych Gry zaznaczonych na mapie.

7. Na trasie Gry i w punktach kontrolnych drużyny otrzymują pytania i/lub zadania do wykonania, za które zdobywane są punkty.

8. Przy wybranych punktach kontrolnych Gry będzie znajdował  się Wolontariusz lub Pracownik ZOO, który będzie koordynował pracę drużyn i udzielał potrzebnych informacji.

9. Punkty zdobywa się w zależności od jakości wykonania zadania oraz poprawności udzielonych odpowiedzi.

10.  Na pytania należy odpowiadać na karcie drużyny. Punkty będą przyznawane po weryfikacji poprawności odpowiedzi, na koniec Gry.

11. Warunkiem ukończenia Gry jest stawienie się w możliwie wszystkich punktach kontrolnych oraz dotarcie na metę do godziny określonej przez organizatora.

12. Wygrywa drużyna, która zbierze największą liczbę punktów.

13. Organizator oczekuje drużyn na mecie do godziny 13.00. Wyniki Gry zostaną ogłoszone o godzinie 13.30, po wcześniejszym przeliczeniu wszystkich punktów z przekazanych kart drużyn.

 

V.  Nagrody:

1. Organizator zapewnia nagrody za zajęcie pierwszych trzech miejsc.

2. Pozostali uczestnicy otrzymają upominki za udział w Grze.

3. Odbiór nagród jest możliwy wyłącznie w dniu 4 listopada 2018r. po zakończeniu Gry i wyłonieniu zwycięzców.

 

VI. Postanowienia końcowe:

1. Uczestnicy Gry terenowej zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a wzięcie udziału w Grze stanowi potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami.

2. Uczestnicy Gry zobowiązują się do zachowania zasad fair play i korzystania wyłącznie z wiedzy zdobytej przed rozpoczęciem Gry lub w jej trakcie, ale z wykluczeniem korzystania z Internetu na urządzeniach mobilnych. W przypadku naruszenia tej zasady organizator może każdorazowo odjąć 5 punktów.

3. Gra odbędzie się bez względu na pogodę.

4. Uczestnicy Gry zobowiązują się do poszanowania zasad bezpieczeństwa i spokoju zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym. Zabrania się nadmiernego hałasowania w obrębie klatek i wybiegów, dokarmiania zwierząt oraz rzucania jakichkolwiek przedmiotów w stronę zwierząt i na ich wybiegi.

5. Organizator nie odpowiada za szkody, które mogą wyniknąć wobec uczestników i osób trzecich, w granicach obowiązujących przepisów prawa.

6. Organizator ma prawo do publikacji listy zwycięzców konkursu na fanpage'u Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Wolontariusz Warszawskiego ZOO.

7. Warszawskie ZOO jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) przekazywanych przez uczestników Gry.

8. Dane osobowe podane przez uczestników Gry terenowej (imię nazwisko i adres mailowy) będą przetwarzane wyłącznie przez administratora danych osobowych w celu realizacji Gry, w tym w celu przekazania nagrody i informacji o rozstrzygnięciu Gry. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz  jest niezbędne do udziału w konkursie i jego realizacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). Uczestnikowi Gry przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

9. Organizator może odwołać Grę bez podania przyczyny, o czym poinformuje zapisanych do tej pory uczestników Gry drogą mailową.

10. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem będą interpretowane i rozstrzygane przez Organizatora tj. Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3, w dalszej części zwany jako „Miejskie ZOO”.

 

2. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Miejskie ZOO lub pytania dotyczące przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt z Miejskim ZOO na adres ul. Ratuszowa 1/3 bądź z inspektorem ochrony danych na adres e-mail:

 

3. RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

 

4. Miejskie ZOO przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia Gry i ogłoszenia jego zwycięzców, a więc wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Miejskim ZOO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności w celu rozliczenia ewentualnych należności podatkowych, o ile takie powstaną.

-Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w Grze tj. w celu realizacji umowy.

5. Informujemy również, iż z zgodnie z zasadą minimalizmu zbieramy wyłącznie dane niezbędne do przeprowadzenia Gry i ogłoszenia jego wyników w celu przyznania nagród.

 

6. Brak podania przez wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą udział w Grze.

7. Podane dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:

-organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

-podmiotom wspierającym Miejskie ZOO w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Miejskiego ZOO, takim jak osoby związane z realizacją Gry terenowej. Podmioty te nie będą przetwarzały danych osobowych w żadnym innym celu niż prawidłowe przeprowadzenia Gry w szczególności nie wykorzystają ich do celów marketingu i kierowania do Państwa korespondencji niezwiązanej z Grą terenową.

8. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj. przez okres:

-przeprowadzenia Gry terenowej,

-wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Miejskie ZOO, w tym obowiązków związanych z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej,

-realizacji przez Miejskie ZOO jej prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia Państwa roszczeń związanych z Grą terenową,

9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Miejskie ZOO nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.

10. Prawa osoby, której dane dotyczą.

11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Miejskie ZOO, przysługują Państwu następujące prawa:

-prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

-prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,

-prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),

-prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych,

-prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

12. W powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać:

-składając lub przesyłając wniosek na adres: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie,
ul. Ratuszowa 1/3,

-przesyłając wniosek drogą mailową na adres: iod@zoo.waw.pl

13. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. 

14. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Miejskie ZOO Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

15. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych.

16. Miejskie ZOO nie planuje przekazywać danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

Zobacz również
Zobacz wszystkie