ZOO jest czynne codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym im. Antoniny i Jana
Żabińskich w Warszawie
A A + A
Wybierz język

Praktyki w Warszawskim ZOO

W Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie w roku 2024 możliwa jest realizacja praktyk studenckich zgodnie z warunkami określonymi w Zarządzeniem Dyrektora ZOO nr 11/2024.

 

Zgłoszenia oraz pytania dotyczące praktyk prosimy kierować do p. Aleksandry Łozowskiej, Koordynatorki praktyk ZOO, na adres praktyki|zoo.waw.pl| |praktyki|zoo.waw.pl albo telefonicznie +48 22 619 40 41 w. 175, lub tel. kom. + 48 723 230 188.

 

 • Informacje dla osób zainteresowanych odbywaniem praktyk w ZOO:

 

 1. Realizacja praktyk studenckich w ZOO jest możliwa po spełnieniu co najmniej jednego z poniższych warunków:
 1. zawarcia porozumienia pomiędzy ZOO a podmiotem kierującym (uczelnią).
 2. wystawienia przez uczelnię skierowania na praktyki (dotyczy uczelni, z którymi ZOO zawarło umowy ramowe lub długoterminowe uwzględniające odbywanie praktyk przez osoby studenckie w ZOO).
 1. Celem praktyk studenckich jest nabycie przez osobę odbywającą praktykę nowych lub pogłębienie posiadanych już (nabytych podczas studiów) umiejętności, wiedzy 
  i zachowań, które są potrzebne podczas wykonywania zawodu. Podczas praktyk w ZOO osoba studencka nabywa umiejętności i zachowania potrzebne w środowisku pracy, zapoznaje się z organizacją i funkcjonowaniem ZOO oraz jego komórek organizacyjnych (i ich wyposażeniem technicznym) związanych z realizacją zadań powiązanych z profilem studiów, poznaje środowisko zawodowe i zasady etyki zawodowej.
 2. Praktyki studenckie są realizowane na podstawie programu praktyk uczelni kierującej osobę studencką do odbycia praktyk w zakresie uzgodnionym z ZOO i zaakceptowanym przez strony.
 3. Termin realizacji praktyk studenckich wynika z harmonogramu procesu nauczania i jest ustalany z Koordynatorką praktyk ZOO. Praktyki studenckie realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ZOO, a wszelkie zmiany, w tym praca w weekendy, możliwe są po ustaleniu ich z Koordynatorką praktyk ZOO przed rozpoczęciem praktyki.
 4. Praktyki studenckie są nieodpłatne.
 5. Minimalny czas trwania praktyki w ZOO wynosi 10 dni roboczych (80 godzin).
 6. Praktyka studencka jest realizowana na podstawie decyzji Koordynatorki praktyk ZOO, którą podejmuje w oparciu o dostępność miejsc realizacji praktyk w ZOO oraz złożony komplet dokumentów.

 

 • Dokumenty dla osób praktykanckich:

 

 1. Zasady organizowania praktyk studenckich:

Zarządzenie nr 11/2024

 

 1. Formularze i oświadczenia – dokumenty do podpisania przez osoby praktykanckie:

Formularz zgłoszenia

Oświadczenie RODO

Oświadczenia

 

 1. Dokumentacja szkoleniowa dla osób praktykanckich - do zapoznania się:

Zasady organizowania praktyk studenckich

Regulamin pracy

Regulamin organizacyjny

Kodeks etyki

Instrukcja na wypadek ucieczki niebezpiecznego zwierzęcia

Procedura ochronna mająca na celu przeciwdziałanie mobbingowi, molestowaniu, w tym molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji

Procedura ochronna mająca na celu przeciwdziałanie mobbingowi, molestowaniu, w tym molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji - aktualizacja

Regulamin zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć