ZOO jest czynne codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym im. Antoniny i Jana
Żabińskich w Warszawie
A A + A
Wybierz język

Konferencja i warsztaty przyrodnicze – Orzechowo Morskie

24.10.2019 r.

W dniach 18 - 20 października 2019 roku w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym „Leśnik” w Orzechowie Morskim oraz na terenie Słowińskiego Parku Narodowego odbyła się konferencja połączona z warsztatami przyrodniczymi
pt. „O ochronie oraz użytkowaniu zasobów przyrodniczych, puszczach, lasach
i ich mieszkańcach”.
Uczestniczyli w niej dziennikarze prasowi, telewizyjni, radiowi oraz mediów internetowych, w tym społecznościowych. Byli również obecni przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, urzędów marszałkowskich, parków narodowych i krajobrazowych, różnych instytucji zajmujących się środowiskiem, w tym nadleśnictw, studenci z Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Do grona prelegentów zaproszono wybitnych ekspertów, przedstawicieli nauki oraz reprezentantów instytucji zajmujących się tematyką związaną ze środowiskiem przyrodniczym. Wśród nich byli profesorowie: Wanda Olech, Kazimierz Rykowski, Henryk Okarma, Wiesław Fałtynowicz, Maciej Skorupski i Jakub Borkowski.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” ze Szczecinka, we współpracy z Dyrekcją Słowińskiego Parku Narodowego, Dyrekcją Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

Dyrektor Warszawskiego ZOO Andrzej KruszewiczDyrektor Warszawskiego ZOO Andrzej Kruszewicz

i Nadleśnictwami: Warcino, Polanów i Karnieszewice, wchodzącymi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Środkowopomorskie” oraz z Zarządem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa
w Słupsku. Konferencja została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Patronatem honorowym wydarzenie objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, Dyrektor Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Przewodniczący Prezydium Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO).  

prof Henryk Okarma z  Instytutu Ochrony Przyrody PANprof Henryk Okarma z  Instytutu Ochrony Przyrody PAN

W programie konferencji ujęto zagadnienia dotyczące ochrony i użytkowania zasobów naturalnych oraz relacje zmian zachodzących pomiędzy poszczególnymi składnikami ekosystemów. W prezentowanych referatach zawarto najnowsze wyniki badań naukowych, dotyczące porostów, owadów, ptaków, ssaków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na narastające konflikty związane ze wzrostem populacji jeleni, łosi, żubrów, wilków i bobrów oraz ich oddziaływaniem na ekosystemy,
a przede wszystkim na lasy, obszary chronione, agrocenozy i środowisko życia ludzi. Dyskutowano o środowisku leśnym, jego roli i znaczeniu oraz wizji przyszłości
w związku ze zmianami społecznymi i klimatycznymi.

Powodem zorganizowania konferencji stała się potrzeba zainicjowania debaty o społecznie akceptowalnej koncepcji zarządzania zasobami przyrodniczymi, wskazującej na konieczność podjęcia w Polsce konstruktywnego dialogu na tematy przyrodnicze. Dialogu, w poszukiwaniu kompromisu opartego na merytorycznych podstawach i społecznej akceptacji. Szczególnie dotyczy to marginalizowanych w ostatnich latach środowisk wiejskich. Głównym celem takiej debaty powinno być minimalizowanie ryzyka dalszego ograniczania różnorodności biologicznej i utraty zasobów przyrodniczych, a w miejscach które tego wymagają, przywrócenia właściwego ich stanu.

Dyskusja na powyższe tematy to trudne zadanie, szczególnie z powodu zróżnicowanego rozumienia przez społeczeństwo zasad i potrzeb ochrony przyrody w Polsce i w Europie. Dodatkowym utrudnieniem podczas rozmów i w poszukiwaniu kompromisu jest duża wrażliwość środowisk miejskich w stosunku do zwierząt.

prof Kazimierz Rykowski z Instytutu Badawczego Leśnictwaprof Kazimierz Rykowski z Instytutu Badawczego Leśnictwa

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że aktywność uczestników w dyskusji podczas konferencji i dobra atmosfera wydarzenia, przyczynią się do poprawy przekazu, w tym do lepszego społecznego zrozumienia form i zasad ochrony przyrody oraz oglądu aktualnego stanu naszego środowiska. Zorganizowane spotkanie natomiast, poprzez umożliwienie nawiązania kontaktów, zainspiruje do wymiany doświadczeń oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań w omawianym obszarze.

Z dużym prawdopodobieństwem organizacja podobnych konferencji będzie kontynuowana i stanie się przyczynkiem do społecznego dyskursu na temat koniecznej poprawy stanu środowiska życia człowieka.

Osoby zainteresowane tematyką omawianą na konferencji odsyłamy na stronę internetową: www.stowarzysznie-matecznik.org na której zamieszczona jest większość materiałów prezentowanych podczas tego wydarzenia.

 

Grzegorz Jaworski 

 

Zobacz również
Zobacz wszystkie