ZOO jest czynne codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym im. Antoniny i Jana
Żabińskich w Warszawie
A A + A
Wybierz język

Tajemnice ptaków – spotkanie i spacer z dr. A. G. Kruszewiczem WSZYSTKIE MIEJSCA JUŻ WYCZERPANE!

09.05.2022 r.

Tajemnice ptaków – spotkanie i spacer z dr. A. G. Kruszewiczem  Wszystkie miejsca już wyczerpane!

Już w najbliższą sobotę zapraszamy do pawilonu edukacyjnego Kamień na odkrywanie ptasich tajemnic z dr. Andrzejem G. Kruszewiczem. Spotkanie rozpocznie się od godzinnego wykładu „Tajemnice Ptaków”, podczas którego dowiecie się wielu ciekawostek o ptakach i ich zachowaniu w naturze. Wiosna to najlepszy czas na obserwację ptaków, dlatego po prezentacji udamy się na spacer w poszukiwaniu ptasich mieszkańców nadwiślańskich terenów – a mogą to być: słowiki, sikorki, zięby, pierwiosnki, dzięcioły, mewy, rybitwy, bieliki, kaczki, kormorany, czy nurogęsi... Ciekawe które z nich uda się zaobserwować, a które tylko usłyszeć.

WYDARZENIE JEST BEZPŁATNE. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, na spotkanie obowiązują ZAPISY.

CO: Tajemnice ptaków – spotkanie i spacer z dr. A. G. Kruszewiczem
DLA KOGO: młodzież, dorośli
KIEDY: 14 maja, godz. 17.00-19.00
ZAPISY: 13.05.2022 do godz. 10:00 lub do wyczerpania miejsc, w Dziale Edukacji Warszawskiego ZOO pod nr tel. +48 (22) 619 56 28, +48 (22) 619 40 41 wew. 179, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.
GDZIE: Pawilon Edukacyjny Kamień na Golędzinowie, nad Wisłą (ul. Wybrzeże Puckie 1)

Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie.

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się ze Zgodą na Przetwarzanie Danych Osobowych oraz Klauzulą informacyjną, dostępnymi poniżej. Udział w zajęciach oznacza wyrażenie zgody, o jej poświadczenie podpisem poprosimy w dniu spotkanie przed jego rozpoczęciem.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1/3 Warszawa, w celu wzięcia udziału w spotkaniu w Pawilonie Edukacyjnym Kamień, ul. Wybrzeże Puckie 1, 03-301 Warszawa, w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Zostałem/łam poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1/3 Warszawa (dalej jako „ZOO”).
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w ZOO za pomocą adresu iod|zoo.waw.pl| |iod|zoo.waw.pl .
3. Administrator danych osobowych – Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody, wskazanej w pkt 3.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZOO przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w treści zgody, wskazanej w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
e) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) ze względu na fakt, iż Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celu określonego w treści zgody.
11. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podczas spotkania będziemy zbierać także zgody na wykorzystanie wizerunku - relacje ze spotkania publikujemy na naszym Facebooku i Instagramie. Udzielenie zgody jest warunkiem udziału.

 

Zobacz również
Zobacz wszystkie