ZOO jest czynne codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym im. Antoniny i Jana
Żabińskich w Warszawie
A A + A
Wybierz język

Konkurs na domek dla owadów pożytecznych

20.05.2019 r.

Uwaga!!!  Konkurs rozstrzygnięty!

Inspiracja do konkursu był projekt edukacyjny współfinansowany przez WFOŚiGW w Warszawie (Mikrofauna w powiększeniu - poznać to znaczy zrozumieć i polubić.

Miło nam poinformować, że Zwycięzcą konkursu na domek dla owadów pożytecznych została grupa III z Przedszkola nr 171 w Warszawie. Gratulujemy pięciolatkom oraz ich nauczycielce Pani Annie Sztarbało przepięknego Hotelu pod Pszczółką! 

Wyróżnienia Jury przyznało:

- grupie Sowy z przedszkola nr 240

- grupie Kotki z przedszkola 240

- grupie Tygrysy z przedszkola nr 240.

Koordynatorem tych projektów była Pani Ewa Skwarka.

Dziękujemy za udział i gratulujemy. W sprawie nagród skontaktujemy się ze Zwycięzcami mailowo lub telefonicznie.

 

 

Uwaga Konkurs!

Weź udział w konkursie na konstrukcję, budowę i zainstalowanie domku dla owadów pożytecznych. Konkurs adresowany jest dla przedszkolaków oraz dzieci z klas "0" - III SP. Zapylaniem zajmują się nie tylko pszczoły ale również cała armia innych owadów: much, chrząszczy, os, motyli dziennych i nocnych, mrówek i innych. Pomóż im znaleźć bezpieczne schronienie i działać dla naszego wspólnego dobra.

 

Regulamin

 

Regulamin konkursu „Domek dla owadów pożytecznych”

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Ratuszowej 1/3; 03-461 Warszawa; Dział Dydaktyczno - Popularyzatorski (dalej „ZOO

Warszawa”).

2. Konkurs skierowany jest do grup przedszkolnych i uczniów klas „0” - III. Uczestnicy powinni mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie, skonstruowanie i zainstalowanie w dowolnym – odpowiednim  terenie domku dla owadów pożytecznych – zapylaczy. Uczestnicy konkursu przesyłają na adres organizatora jedynie 3 zdjęcia prezentujące wykonany i zainstalowany domek. Zdjęcia powinny być wyraźne i czytelne, tak by w pełni oddać charakter całej pracy, włącznie z otoczeniem, w jakim domek zostanie zainstalowany.

4. Domek powinien mieć minimalne wymiary 40x 40x30; maksymalne – bez ograniczeń, materiał do wykorzystania – dowolny, ale przyjazny środowisku: pustaki, bambus, słoma, drewno, kora, dachówki itp.

5. W konkursie może wziąć udział cała grupa dzieci lub można wykonać pracę indywidualnie (z pomocą np. rodzica lub opiekuna)

6. Terminarz konkursu:

  • Ogłoszenie konkursu:20.03.2019.
  • Termin nadsyłania zdjęć: do 15.05.2019.
  • Rozstrzygnięcie konkursu: Organizator ogłosi wyniki konkursu 20.05.2019.

7. Zgłaszane zdjęcia prosimy przesyłać w wersji elektronicznej, na adres edukacja@zoo.waw.pl

Autorzy prac powinni nadesłać w formie załącznika mailowego swoje dane - imię, nazwisko, wiek lub grupę lub klasę oraz nr telefonu i adres mailowy (jeśli jest inny od tego z którego nadsyłają prace, a w klas lub grup przedszkolnych dane koordynatora/nauczyciela z danej placówki.

Niezbędna będzie zgoda koordynatora/nauczyciela lub rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie oraz przetwarzanie ww. danych na potrzeby konkursu.

8. Jury konkursu:

Dyrektor ZOO – dr Andrzej G. Kruszewicz,

Kierownik Działu Dydaktyczn0-Popularyzatorskiego - Agata Borucka,

Plastyk w Warszawskim ZOO - Ewa Jakowlew

9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji fotografii prac na wystawie na stronie internetowej Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, na profilu FB oraz w publikacjach związanych z konkursem.

10. W konkursie wyłoniony jeden zwycięzca oraz Jury zastrzega sobie prawo do przyznania od 1 do 3 wyróżnień.  

Nagrody:

  • I miejsce – mikroskop cyfrowy i zestaw preparatów biologicznych –
  • Wyróżnienie – bezpłatna lekcja o bezkręgowcach z udziałem żywych okazów (uczestnicy zajęć zobowiązani są tylko do zakupu biletów wstępu do ZOO)

 

Dane osobowe:

1. Administrator danych oraz inspektor ochrony danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3, dalszej części

zwany jako „ZOO Warszawa”.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez ZOO

Warszawa lub pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z ZOO na adres ul. Ratuszowa 1/3

bądź z inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@zoo.waw.pl

2. RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25

maja 2018 r.

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

ZOO Warszawa przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia jego zwycięzców, a więc

wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Miejskim ZOO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienia

obowiązków nałożonych przepisami prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu rozliczenia ewentualnych należności podatkowych.

4. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie, a w przypadku realizacji obowiązków

nałożonych przepisami prawa jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne.

Brak podania przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą udział w

konkursie.

5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:

1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów

władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

2. podmiotom wspierającym ZOO Warszawa w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych, w tym

podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu ZOO Warszawa, takim jak osoby związane z realizacją

konkursu. Podmioty te nie będą przetwarzały danych osobowych w żadnym innym celu niż prawidłowe

przeprowadzenia konkursu w szczególności nie wykorzystają ich do celów marketingu i kierowania do Państwa

korespondencji niezwiązanej z konkursem.

6. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3

powyżej, tj. przez okres:

a. przeprowadzenia konkursu,

b. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ZOO Warszawa, w tym obowiązków związanych z

przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej,

c. realizacji przez ZOO Warszawa jego prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez przewidziane w

odrębnych przepisach okresy przedawnienia Państwa roszczeń związanych z konkursem,

7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu w następujących sytuacjach. ZOO Warszawa nie będzie

podejmowało zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez ZOO Warszawa, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e. prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych,

f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać:

a. składając wniosek w naszej siedzibie w Warszawie,

b. przesyłając wniosek na adres: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3,

c. przesyłając wniosek drogą mailową na adres: abi@zoo.waw.pl

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami

prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub

sposobu ich przetwarzania.

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez ZOO Warszawa Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego

prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub

organizacji międzynarodowych

ZOO Warszawa nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji

międzynarodowych.

Prawa autorskie:

11. Z chwilą doręczenia prac Miejskiemu Ogrodowi Zoologicznemu w Warszawie, Miejski

Ogród Zoologiczny w Warszawie uzyskuje licencję niewyłączną, upoważniającą go do

nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na

terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji: publiczne wystawienie

fotografii na wystawach pokonkursowych, publiczne udostępnienie utworu w taki

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie

wybranym tj. umieszczenie pracy konkursowej na stronie internetowej Miejskiego

Ogrodu Zoologicznego w Warszawie (www.zoo.waw.pl) oraz fanpage’u Miejskiego

Ogrodu Zoologicznego w Warszawie znajdującym się na portalu internetowym facebook

(www.facebook.com) oraz utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w

szczególności drukarską poprzez zamieszczenie w katalogu/magazynie drukowanym.

12. Uczestnik oświadcza, iż doręczona praca (utwór) jest jego wytworem i przysługują mu

pełne prawa do jej wykorzystania i udzielenia licencji, o której mowa w pkt.11 powyżej.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie lub jego odwołania w

dowolnym momencie.

Osoby odpowiedzialne za kontakt z mediami i wszelkie informacje dotyczące konkursu:

Agata Borucka:, (22)619-56-28; a.borucka|zoo.waw.pl| |a.borucka|zoo.waw.pl

 

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie mojego syna/córki

…………………………..………………………………………………………………………….

W konkursie na domek dla owadów pożytecznych

 

…………………………………..

podpis

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem oraz obowiązkiem informacyjnym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych (RODO) przez Organizatora zamieszonym w/w regulaminie.

 

…………………………………..

podpis

 

Zobacz również
Zobacz wszystkie