ZOO jest czynne codziennie, w każdą niedzielę i święta od godz. 9.00.
Witamy w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym im. Antoniny i Jana
Żabińskich w Warszawie
A A + A
Wybierz język

Informacje RODO - Newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3, dalszej części zwany jako „ZOO”.

Pytania: Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez ZOO lub pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z ZOO na adres ul. Ratuszowa 1/3 bądź z inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod|zoo.waw.pl| |iod|zoo.waw.pl.

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych osobowych

Cel

Podstawa prawna i obowiązek podanie danych osobowych

Wyjaśnienia

Czas przetwarzania

Dostarczanie Newsletter’a

Art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO w związku z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

W przypadku zapisania się do newsletter’a zawieramy umowę o przesyłanie treści zawartych w newsletterze, jednocześnie poprzez wskazanie adresu e-mail oraz przesłania do nas w celu wysłania newslettera wyrażają Państwo zgodę (na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na komunikację z Państwem tą drogą).

Newsletter zawiera treści dotyczące Miejskiego ZOO i jego działalności w tym o konkursach i akcjach promocyjnych.

Do czasu cofnięcia zgody

Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych. W naszej działalności posługujemy się podwykonawcami, którzy dostarczają nam rozwiązań, które umożliwiają realizację celu w jakim zebraliśmy Państwa dane (podstawa prawna art.28 RODO). Podmioty te zwane także w RODO procesorami nie mogą działać w innych celach niż wyłącznie dostarczanie odpowiedniej usługi, nie mogą wykorzystywać Państwa danych w żadnym innym celu niż realizacja zadania, do którego Państwo powierzyli nam dane. Działają one wyłącznie w granicach dostarczenia konkretnej usługi, programu, serwisu, a przetwarzanie przez te podmioty Państwa danych osobowych jest podyktowane wyłącznie brakiem możliwości wykonania usługi bez ich posiadania, które ogranicza się najczęściej do ich podglądu (np. zaadresowana koperta przekazana w celu wysłania przesyłki). Aby zapewnić, że Państwa dane osobowe są poufne, zawieramy z takimi podmiotami umowy w których zastrzegamy poufność Państwa danych. Poufność tych danych, jak w przypadku usług pocztowych może też wynikać z samej ustawy (tajemnica korespondencji). Podmioty te nie mogą także wykonywać żadnych nie zleconych przez nas operacji na Państwa danych. Wśród nich wyróżniamy w szczególności:

 • podmiotom dostarczającym usługi i oprogramowanie komputerowe w tym w szczególności usługi poczty elektronicznej, przestrzeń dyskową etc. które dostarczają nam rozwiązań informatycznych służących do obsługi naszej działalności;
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie (o ile dochodzi do wysyłania do Państwa przesyłek);
 • podmiotom świadczącym usługi hostingu i poczty elektronicznej (w tym jej wysyłki);
 • podmiotom świadczącym usługi płatnicze (o ile dochodzi do płatności);
 • podmiotom świadczącym usługi doradcze i prawne;

W naszej działalności tam, gdzie jest to konieczne np. podyktowane przepisem prawa możemy przekazać Państwa dane osobowe odbiorca, którzy występują jako odrębni administratorzy. Są to głównie podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa jak w szczególności urzędy skarbowe, ZUS, policja etc. Dzieje się to tylko w przypadkach przewidzianych prawem, w wyniku wykonania obowiązku lub na żądanie takiego podmiotu. Przekazywanie danych do innych odbiorców może odbywać się także na zasadzie wyrażenia przez Państwa zgody. Za dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych odpowiedzialne są te podmioty.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu w następujących sytuacjach. Miejskie ZOO nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.

Prawa i obowiązki. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Miejskie ZOO, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Kontakt: Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać, kontaktując się z nami na adresy wskazane na wstępie niniejszego dokumentu. Korespondencję można dostarczyć osobiście, przesłać listem, a także e-mailem.

Zakres stosowania. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Miejskie ZOO Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych. ZOO nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.